Política de Privacitat

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condició de TITULAR

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS de l’aplicació BOMBABOMBA, de forma directa i gratuïta, la següent informació relativa al TITULAR de l’aplicació:

1. Nom i nom social: BOMBA BOMBA ONLINE SL
2. Residència i domicili: Plaça de la Ciència, 1, Edifici Impuls – 08242 Manresa
3. Adreça de correu electrònic: info@bombabomba.online
4. NIF: B01937309

Condició d’USUARI

L’ús / adquisició de l’aplicació BOMBABOMBA implica tenir la condició d’USUARI de la mateixa i l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin acordar individualment, que també adquiriran la força obligatòria entre les parts.

Altres agents:

S’anomena VENEDOR a aquella persona física o jurídica, contractualment relacionada amb BOMBA BOMBA, amb la qual l’USUARI contractarà l’adquisició de béns o serveis a través de l’aplicació BOMBABOMBA.

Objectiu

BOMBABOMBA té com a objectiu proporcionar una plataforma on l’USUARI pugui adquirir productes alimentaris, begudes, derivats, i altres, així com serveis proporcionats pel VENEDOR.

Condicions d’ús

L’ús de la aplicació tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que pugui tenir accés estiguin subjectes al pagament del preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de l’aplicació, eximint expressament al TITULAR de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.
L’aplicació està destinada a persones majors d’edat. Per fer ús de l’aplicació als menors d’edat requerirà el permís dels seus pares o tutors, que seran responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts per l’aplicació, abstenint-se d’utilitzar-la amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de l’aplicació o dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, encara que no es responsabilitza dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol software malintencionat, pugui patir el dispositiu de l’USUARI quan aquest accedeixi a l’aplicació.
El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en l’aplicació, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i els serveis que es presten, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Permisos que requereix l’aplicació

La instal·lació inicial de l’aplicació en qualsevol dispositiu requerirà que l’usuari tingui activat el servei de “Notificacions push”, ja que per aquest canal es realitzaran els avisos a l’USUARI dels fitxers rebuts o elements pendents de visualitzar. En cas de no tenir aquest servei actiu, l’USUARI no podrà beneficiar-se de tots els continguts que ofereix l’aplicació.
En el cas que posteriorment es requereixi algun permís complementari, es demanarà a l’USUARI que actualitzi el software a fi de que el rendiment no quedi afectat.

Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en l’aplicació són propietat del TITULAR de la mateixa o dels VENEDORS, sense que es pugui entendre que l’ús de l’aplicació s’atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o dels VENEDORS, sense que es puguin entendre com a cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer un ús més enllà del que és estrictament necessari per a la correcta utilització de l’aplicació i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posar a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta aplicació, a efectes comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a l’aplicació.

Protecció de dades de caràcter personal / Política de Privacitat

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades personals.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial. S’han pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de l’USUARI.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@bombabomba.online indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

1. Responsable del tractament.

Identitat: BOMBA BOMBA ONLINE SL – CIF B01937309
Adreça: Plaça de la Ciència, 1, Edifici Impuls – Manresa 08242
Adreça de correu electrònic: info@bombabomba.online
Telèfon: 93 874 94 66

2. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de BOMBA BOMBA ONLINE SL a través de l’aplicació BOMBABOMBA s’utilitzaran per posar-se en contacte amb l’USUARI com a conseqüència de la relació existent, sigui comercial o no, relacionada amb l’activitat empresarial desenvolupada pel TITULAR.
Les dades personals facilitades a BOMBA BOMBA ONLINE SL a través de l’aplicació es conservaran durant un període de 10 anys, o bé fins que l’USUARI sol·liciti expressament la seva supressió. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no és expressament a voluntat expressa de qualsevol de les parts, amb un avís d’un mes abans del seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre a l’efecte del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades amb la finalitat de protegir els drets i llibertats de l’interessat.

Els usuaris de Bomba Bomba Online SL estan informats i donen la seva autorització per a la recepció d’informació per part de BB sempre vinculat amb el servei de l’aplicació. Sempre respecte als productes i serveis del seu interés. Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment a través d’una notificació al correu electrònic info@bombabomba.online

3. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal està continguda en una de les bases jurídiques establertes en el RGPD, concretament en l’article 6.1a), ja que BOMBA BOMBA ONLINE SL ha sol·licitat expressament el consentiment de l’USUARI perquè les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat que es disposa en el punt anterior.

4. Destinataris de les dades.

Les dades personals que l’USUARI hagi introduït, només seran cedides al VENEDOR que sigui titular dels productes o serveis adquirits per l’USUARI, perquè el VENEDOR pugui garantir la correcta execució de la compravenda dels seus productes o la prestació dels seus serveis. En cap cas seran cedides a tercers per a cap finalitat que no sigui la de l’execució del contracte de compravenda, prestació de serveis o aquella altra tipologia contractual que pugui existir entre l’USUARI i el VENEDOR.

5. Exercici dels propis drets.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat podran ser exercitats de forma gratuïta enviant un correu electrònic a info@bombabomba.online, acompanyat d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent de la personalitat del sol·licitant.

Exclusió de garantíes i responsabilitat.

Els continguts oferts en l’aplicació tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en particular i, per tant, el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.
El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin ser causats pel funcionament de l’aplicació, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes perjudicials que afectin els continguts, malgrat haver pres totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
BOMBA BOMBA garanteix la seguretat de l’aplicació, pel que fa als serveis als que es pot accedir a través d’ella. Pel que fa a les claus per accedir als serveis, l’USUARI és l’únic responsable de la seva custòdia, ús i introducció de les claus en l’aplicació. Així mateix, l’USUARI és l’únic responsable de la seguretat, ús i custòdia del dispositiu on s’instal·la l’aplicació.
El TITULAR no es responsabilitza dels errors o omissions que l’USUARI hagi comés a la hora de reportar informació a l’aplicació.
Així mateix, el TITULAR, a través de BOMBABOMBA, només actua com a plataforma de canalització en la relació comercial entre l’USUARI i el VENEDOR, per la qual cosa BOMBA BOMBA no es fa responsable del contingut ni de la informació disponible dels productes o serveis, ni tampoc es fa responsable de cap incompliment o retard en el compliment de les obligacions relacionades amb els productes o serveis , o l’acompliment del contracte entre el VENEDOR i l’USUARI.

Enllaços o hipervíncles.

En el cas que l’aplicació disposes d’enllaços o hipervincles, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà la responsabilitat dels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web de tercers, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Validesa i modificacions de les condicions generals d’ús.

Les presents condicions romandran vigents de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà dur-se a terme per el TITULAR en qualsevol moment, sent degudament publicades en l’aplicació i / o en la seva pàgina web.

Actualitzacions de l’aplicació.

Les presents condicions generals són vàlides per a la versió actual de l’aplicació. Qualsevol modificació de les mateixes es posarà a disposició de l’USUARI en el corresponent apartat de la nova versió de l’aplicació.
Si a l’actualització es requereixen permisos addicionals, aquests se sol·licitaran específicament en el moment de l’acceptació de les condicions d’actualització.

Jurisdicció i legislació aplicable.

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, subjecta a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat corresponents al domicili de l’interessat.

Text redactat i validat per e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat
Data de l’última revisió: 8 d’octubre de 202